Evgeniya Gospodinova

Institute of Robotics, Akad. G. Bonchev str. block 2, Sofia, 1113, Bulgaria

 

Article(s):
  1. Vol. 9 (2019) No. 6
    Implementing a Web-based Application for Analysis and Evaluation of Heart Rate Variability Using Serverless Architecture
    Mitko M. Gospodinov, Evgeniya Gospodinova