Wang Dan

School of Housing, Building and Planning, Universiti Sains Malaysia, Minden, Pulau Pinang, 11800 Malaysia

 

Article(s):
  1. Vol. 13 (2023) No. 1
    [RETRACTED] Digital Technology Fluency and BIM Learning Environment in Undergraduate Construction Management
    Wang Dan, Radzi Ismail, Tan Jo Yen, Khoo Terh Jing, Kan Zhangfei, Zhang Yunbo, Mohd Wira Mohd Shafiei, Ha Chin Yee