Ye Xingqian

School of Biosystems Engineering and Food Science , Zhejiang University, Yuhantang Road 866, Hangzhou, 310058, China

 

Article(s):
  1. Vol. 5 (2015) No. 1
    Pectin-enriched Material from Mandarin Orange Byproducts as a Potential Fat Replacer in Cookies
    Agus Prihatin, Chen Shiguo, Ye Xingqian